Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
pomidorowabezmakaronu
4435 33ed 500
Reposted fromkyte kyte viafckit fckit

November 16 2017

pomidorowabezmakaronu
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viafckit fckit
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafckit fckit

November 12 2017

pomidorowabezmakaronu
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
pomidorowabezmakaronu
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
9600 0a9a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaRedPenny RedPenny
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafckit fckit
pomidorowabezmakaronu
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viafckit fckit

October 29 2017

pomidorowabezmakaronu

October 22 2017

pomidorowabezmakaronu
8277 4a05 500
Reposted fromowca owca viapirania pirania
pomidorowabezmakaronu
4539 0a74

October 21 2017

pomidorowabezmakaronu

October 07 2017

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul

October 06 2017

pomidorowabezmakaronu
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaRedPenny RedPenny

September 23 2017

6507 66ff
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl