Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

pomidorowabezmakaronu
7113 3825
Reposted fromLadykwa Ladykwa viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
pomidorowabezmakaronu
0586 b465
Reposted frompatos patos viaRedPenny RedPenny
pomidorowabezmakaronu
8481 1778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart

June 16 2017

pomidorowabezmakaronu
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.

June 15 2017

pomidorowabezmakaronu
4428 859d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabookart bookart

June 12 2017

pomidorowabezmakaronu
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu

June 08 2017

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
1746 ae4e 500

June 02 2017

pomidorowabezmakaronu

May 30 2017

2778 36fe 500

May 28 2017

pomidorowabezmakaronu
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaRedowskaa Redowskaa
pomidorowabezmakaronu

May 27 2017

pomidorowabezmakaronu
4794 8d2c 500
Reposted fromdziubs dziubs viaRedPenny RedPenny
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaRedPenny RedPenny

May 17 2017

pomidorowabezmakaronu
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl