Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"

February 01 2020

pomidorowabezmakaronu
4456 d2f5 500
pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
3092 1c8c 500
pomidorowabezmakaronu
1755 5697 500
NOC.
Reposted fromkejtowa kejtowa viakingavonschabert kingavonschabert
pomidorowabezmakaronu
1894 9c52
pomidorowabezmakaronu
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski

January 21 2020

pomidorowabezmakaronu
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
pomidorowabezmakaronu
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek

January 04 2020

pomidorowabezmakaronu
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska

December 28 2019

pomidorowabezmakaronu
2605 ae67 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viairmelin irmelin

December 25 2019

pomidorowabezmakaronu
6412 c0c4 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRedPenny RedPenny

December 18 2019

pomidorowabezmakaronu
2958 698c 500

December 14 2019

pomidorowabezmakaronu
pomidorowabezmakaronu
4269 9869 500

December 11 2019

pomidorowabezmakaronu
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viakingavonschabert kingavonschabert

December 08 2019

pomidorowabezmakaronu
9777 67f0 500
Reposted frompiehus piehus viakingavonschabert kingavonschabert
pomidorowabezmakaronu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl